Увод

Основне педагошке теорије (бихејвиоризам, когнитивизам и конструктивизам), између осталог, инсистирају на тестирању ученика и давању повратне информације, повезивању наставних садржаја са искуством ученика, као и на учењу као активном процесу који се мора одликовати смисленим активностима. Оно што је посебно значајно, а што истичу конструктивисти,   јесте то да  ученици морају имати времена за промишање и да сваки ученик треба сам да контролише свој темпо учења. Интерактивне електронске вежбе управо све то омогућавају и имају велики утицај на процес учења, почев од мотивације ученика, преко промишљања и повезивањем учења са властитим искуством ученика, до могућности увежбавања, утврђивања и проверавања усвојености наставног садржаја, уз присутну повратну информацију. Не треба заборавити ни Блумову таксономију, јер ове вежбе омогућавају коришћење виших умних радњи, а не само пуку репродукцију различитих информација.

Учење засновано на игри

Последњих година се све више инсистира на активном учешћу ученика у наставном процесу, тежи се активној настави у којој ће ученик бити у средишту наставног процеса. Конструктивисти одавно теже да се у процесу наставе искористи искуство ученика, јер ће на тај начин знања која ученици стекну бити трајнија. Игра је нешто што је веома блиско искуству ученика, и управо ту чињеницу треба искористити приликом осмишљавања и реализације наставе. Уколико учење повежемо са игром, ученици ће постати активни чиниоци наставног процеса, настава ће бити занимљивија и квалитетнија, планиране циљеве ћемо лакше остварити, а ученици ће при томе мислити да се играју и неће осетити нелагодност или страх од школе. Решавање квизова и укрштеница је нешто што ученици воле, нешто што за њих представља игру и забаву. Оно што је важно јесте и то да су овакве вежбе занимљиве не само ученицима млађег школског узраста, већ и ученицима старијег узраста, о чему говоре искуства наставника. Сви ови аргументи говоре у прилог томе да обогаћивањем наставе игроликим садржајима нећемо ништа изгубити, већ само можемо много тога добити: задовољне ученике, остварене циљеве, квалитетнију наставу.

Укрштенице и квизови у настави

Сигурно смо ми до сада креирали различите квизове или укрштенице које смо користили у уводном делу часа како бисмо мотивисали ученике за рад или како бисмо проверили знање ученика у централном или завршном делу часа. Хот потејтос, дакле, не представља никаву новину, већ омогућава да све ове вежбе креирају брже и на један нови, модернији начин који ће се ученицима веома допасти. Уколико касније пожелимо да креирану вежбу да изменимо, то ћемо учинити веома лако. Није потребно да је поново креирамо.

Хот Потејтос-основне карактеристике

clip_image002Хот потејтос (енгл. Hot Potatoes, врући кромпири) јесте алат за оцењивање и представља одличан алат за прављење интерактивних вежби за проверу знања које ће ученицима бити веома занимљиве. Припада групи алата Концепт Тутор (енгл.Concept Tutor) који се користи за проверу усвојености наставних садржаја. Интерактивне вежбе креиране помоћу овог алата могу се веома успешно користити како на часовима редовне наставе, тако и приликом организовања школских квизова или различитих одељенских такмичења. Оно што је веома значајно јесте то да ученици одмах након решавања вежбе добијају повратну информацију о проценту успешности, а повратна информација је присутна све време. Наиме, када одговоре на одређено питање, тј. ураде задатак, појављује се повратна информација о томе да ли је задатак тачан и колики је проценат успешности. Уколико задатак није тачно урађен, ученици су у прилици да покушају поново, с тим што се проценат успешности смањује. Осим тога, постоји и опција Помоћ коју ученици могу искористити ако нису сигурни шта је тачан одговор, али се приликом коришћења ове опције проценат успешности, такође, смањује.

Алат се састоји од 6 модула: JQuiz-квиз, JCloze-попуњавање празнина, JMatch-спајање парова (упаривање појмова), JMix-измешани поредак, JCross-укрштеница и The Masher-спајање свих вежби у једну целину.

clip_image004

Слика 1. Модули алата Хот потејтос

JQuiz-квиз

Помоћу овог врућег кромпира могуће је креирати квиз који се састоји од питања и одговора. Ученици приликом решавања квиза бирају један или више тачних одговора (у зависности од тога коју смо опцију одабрали).

clip_image006

Слика 2. Пример питања са једним тачним одговором

Уколико је реч о питању са једним тачним одговором, потребно је да ученици кликну на упитник испред одговора за који мисле да је тачан.

clip_image008

Слика 3. Пример питања са више тачних одговора

Код питања која изискују више тачних одговора, потребно је да ученици обележе све тачне одговоре тако што ће означити квадратиће који се налазе испред понуђених одговора.

Овај квиз је могуће користити у настави језика (приликом проверавање или увежбавања правописних или граматичких садржаја, па чак и код садржаја из књижевности), али и на часовима других предмета, без обзира на то да ли припадају друштвеној или природној групи. На пример, у математици се квиз може користити тако што ученици решавају задатак, а онда међу понуђеним одговорима одаберу тачно решење. Исто тако, многе садржаје из биологије, хемије, географије, историје је могуће проверавати управо помоћу овако креираног квиза. При томе, наравно, морамо водити рачуна о питањима која ћемо поставити (потрудити се да осмислимо питања која ће подстицати ученике на размишљање), али и о нетачним одговорима које ћемо ученицима понудити, поред тачног одговора. Добро је да су нетачни одговори осмишљени тако да ученици не могу баш одмах да их елиминишу, већ је потребно да их анализирају и тек онда одбаце.

JCloze-попуњавање празнина

Ова вежба је осмишљена тако да ученици уписују изостављене речи или довршавају реченицу. Као и квиз, може користити на часовима многих наставних предмета. Све зависи од наставних садржаја и циља који наставник жели остварити. На пример, могуће је поставити математички задатак који ученици решавају, а затим у предвиђену празнину уписују његово решење или у предвиђену празнину уписују назив одређеног хемијског елемента. Када је реч о настави света око нас или природе и друштва, ова вежба се може искористити за велики број наставних садржаја. У настави српског језика, могуће је ову вежбу искористити тако што ће ученици допуњавати (довршавати) народне пословице или уписивати решења (одгонетке) народних загонетки.

Оно о чему морамо водити рачуна јесте предвиђање тачних одговора које ученици могу уписати. Значи, треба предвидети што већи број тачних одговора, како не бисмо оштетили ученика, јер ће бити признати само они одговори које смо ми предвидели као тачне. Исто тако, потребно је ученицима скренути пажњу којим писмом треба писати приликом уписивања одговора, јер се може догодити да смо ми предвидели одговоре писане ћирилицом, а ученици напишу тачне одговоре, али латиничним писмом.

clip_image010

Слика 4. Пример вежбе попуњавања празнина

JMatch-спајање парова (упаривање појмова)

Ова вежба се веома успешно може користити код свих оних наставних садржаја који захтевају од ученика добро познавање садржаја, логичко размишљање и способност уочавања извесних узрочно-последичне везе међу одређеним појмовима.

clip_image012

Слика 5. Пример вежбе упаривања појмова

Ученицима су са леве стране понуђени одређени појмови. Поред сваког појма налази се падајући мени из кога бирају појам који треба „упарити“ са оним који је понуђен.

JMix-измешани поредак

Вежбу креирану помоћу овог „врућег кромпира“ користићемо за проверу усвојености свих оних садржаја код којих је битан хронолошки редослед (историјски догађаји, правци у уметности, редослед рачунских операција, итд) или је важно познавање величине, јачине, интензитета одређених појмова или појава (јединице мере, одређени географски појмови и сл).

clip_image014

Слика 6. Пример вежбе са измешаним поретком

Ученици ову вежбу раде тако што кликну на појам који треба бити први према захтевима задатка, затим на појам који треба бити други и тако редом. Опције провере и помоћу су присутне и код свих осталих вежби, тако да ученици добијају повратну информацију и помоћ у сваком тренутку. Опције које су код ове вежбе нове јесу „Поништи“ и „Поново“ које ученицима дозвољавају да задатак пониште (уколико су током рада погрешили и уочили грешку) или ако су задатак нетачно урадили.

JCross-укрштеница

Укрштеница је вежба која ће ученицима, свакако, бити занимљива, а њено креирање је веома једноставно. Потребно је само уписати појмове за које желимо да се нађу у укрштеници, а затим и њихова објашњења, тј. оно што ће ученике упутити на дати појам. Након тога, укрштеница ће бити креирана аутоматски.

clip_image016

Слика 7. Пример укрштенице

Да би сазнали који појам треба да упишу у укрштеницу, потребно је да ученици кликну на одређено поље са бројем. Појавиће се опис појма и простор за писање. Након уписивања траженог појма, потребно је кликнути на опцију „Унеси одговор“ и уписани појам ће бити унет у укрштеницу.

Укрштеницу можемо користити на почетку часа како бисмо ученике мотивисали за рад на часу, али је можемо користити и уместо петоминутне провере. Углавном се може примењивати на часовима предмета друштвене групе, али није немогуће искористити је и на часовима природних наука када је циљ да ученици усвоје одређене математичке појмове (сабирак, делилац, количник, чинилац…), место хемијских елемената у периодном систему, различите садржаје из биологије, географије, итд.

The Masher-спајање свих вежби у једну целину

Ово је последњи модул који нам нуди Хот потејтос. Он нам неће послужити за креирање неке нове вежбе, већ за спајање свих креираних вежби у једну целину. Уколико не желимо да користимо само једну врсту вежбе, јер сматрамо да то ученицима неће бити довољно занимљиво или да том једном вежбом нећемо успети да обухватимо све значајне садржаје, The Masher ће нам помоћи да све претходно креиране вежбе спојимо и направимо одличан материјал за проверу усвојености наставних садржаја од стране ученика. Задаци ће бити различити, ученицима занимљивији, а повратна информација увек присутна.

Коришћење Хот потејтоса у настави

Хот потејтос се може користити готово у свим деловима часа: у уводном делу часа за мотивисање ученика, у централном делу за вежбање одређених наставних садржаја, у завршном делу за проверавање. Може се користити у настави готово свих наставних предмета, што све зависи од природе наставних садржаја. У зависности од услова школе у којој радимо, првенствено од њене опремљености рачунарима, овај алат можемо користити на различите начине. Уколико у учионици постоји довољан број рачунара, сваки ученик може самостално да решава креиране вежбе. Ако је број рачунара мањи-можемо формирати групе, где би ученици заједно, по групама, решавали задатке. Да бисмо користили Хот потејтос довољни су нам и један рачунар и бим-пројектор. Ово је одличан начин да направимо одељенско такмичење. Још један интересантан начин за коришћење овог алата јесте креирање интерактивних вежби од стране ученика. Ученици ће сигурно бити одушевљени да сами креирају квизове или укрштенице које ће њихови другови решавати. Осим што ће се током креирања вежби забављати, ученици ће у исто време и учити. Наиме, одавно је познато да ће ученици боље усвојити одређено наставно градиво ако сами учествују у изради наставних материјала.

Оно што је веома корисно када је овај алат у питању јесте то да вежбу коју смо креирали можемо мењати и кориговати неограничен број пута. Довољно је само да је сачувамо на рачунару и касније унесемо потребне измене. Овде се прича не завршава. Креиране вежбе можемо објавити на интернету и на тај начин ће ученици бити у прилици да од својих кућа приступе вежбама, увежбају наставно градиво и провере степен усвојености садржаја. Уколико смо одлучили да користимо мудл за подршку ученицима у учењу и као допуну класичној настави, вежбе креиране у Хот потејтосу можемо веома лако увести у мудл и тако обогатити активности наше платформе за учење.

Закључак

Хот потејтос је алат који је веома једноставан за коришћење, а нуди широке могућности. Занимљив је ученицима, а правовремена повратна информација је оно што доприноси његовој вредности. Коришћењем овог алата у наставу нећемо увести никакву велику новину, јер смо све ове вежбе и раније користили, али ћемо је бар мало осавременити и модернизовати. Управо је то предност овог алата-искористити нешто старо на један сасвим другачији, нови начин, подржан савременом технологијом. Да бисмо креирали интерактивну вежбу помоћу овог алата, није потребно да будемо велики информатички стручњаци.

Уколико желите да се опробате у припремању „врућих кромпирића“, упутство можете преузети овде.

Гласање

Advertisements

About alatizaeucenje

Алати за е-учење је блог место посвећено свим учитељима и наставницима који желе да унапреде своју наставну праксу, учине је квалитетнијом и занимљивијом. Краћи описи алата за електронско учење и примери из праксе треба да послуже као идеје и инспирације за њихову примену у настави.

5 responses »

 1. zvonko62 каже:

  Svaka čast Slavičice 🙂

 2. toza ns каже:

  Htela bih da proširim namenu sajt tozafmk.wordpress.com.
  Da li mogu da dobijem kratko uputstvo – Kako da ugradim „krompiriće“ (ili Jmix) u wordpress ?

  • alatizaeucenje каже:

   Мислим да не постоји могућност да „уградите“ кромпириће на вордпрес, пошто вордпрес подржава само одређене формате, а кромпирићи не спадају у ту групу. Једини начин је да их поставите негде на интернет (на пример у Скај драјв), а онда у вордпресу поставите линк ка њима.

 3. Goran Igic каже:

  Mislim da se i prave ukrštenice mogu praviti uz hp!

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се / Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се / Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се / Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се / Промени )

Повезивање са %s